Samarbeten

En förutsättning för framväxten av kunskapshistoria har varit fortlöpande vetenskapliga utbyten. Centrum för kunskapshistoria har sin bas vid Historiska institutionen i Lund, men dess förgreningar sträcker sig ut i världen.

Vid HT-fakulteterna i Lund finns det ett nära samarbete mellan oss och ett stort antal forskare inom andra ämnen. Vi arrangerar gemensamma seminarier, anordnar workshoppar och ger ur publikationer. I vårt vetenskapliga råd ingår företrädare för ämnena antikens kultur och samhällsliv, bokhistoria, idé- och lärdomshistoria samt mediehistoria.

Våra kontakter i Sverige och övriga Norden är likaså mycket betydelsefulla för oss. Tillsammans med historiker av olika schatteringar har vi de senaste åren utvecklat kunskapshistoria och etablerat fältet i vår del av världen. Vårt nordiska vetenskapliga råd är en manifestation av dessa samarbeten.

I vårt internationella vetenskapliga råd har vi samlat ett antal av våra partner och inspirationskällor i Europa, Nordamerika och Australien. Rådet utgörs av såväl något yngre forskare som internationellt ledande företrädare. Genom dessa personer knyter vi samman Centrum för kunskapshistoria med liknande centrumbildningar och forskningsinriktningar i andra delar av världen.

Sidansvarig: anna.nilsson_hammarhist.luse | 2020-07-09